Regulamin sklepu internetowego

(obowiązuje od dnia 20.09.2016 roku)

 1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.ziola-zycia.com.pl, który oferuje do sprzedaży suplementy diety, zdrową żywność, kosmetyki naturalne i inne produkty związane ze zdrowym odżywianiem i medycyną naturalną (zwanego dalej Sklepem) jest Anna Kosmala prowadząca działalność pod firmą “ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95 – 070), przy ul. Piotrkowskiej 91, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający numer NIP: 7251275985 oraz numer Regon: 472396765 (zwana dalej Sprzedawcą). Kontakt z przedsiębiorcą jest także możliwy pod numerem telefonu: 509 171 373 oraz drogą mailową na adres: ziola_zycia@wp.pl.

 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.

 3. Niniejsze Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Klienta umowy sprzedaży.

 4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 5. Klient zobowiązany jest do podania informacji umożliwiających realizację zamówienia, które powinny być zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.

 6. Dokonywanie zakupów jest możliwe bez rejestracji. W celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, który pojawi się po kliknięciu „Przejdź do kasy” i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.ziola-zycia.com.pl.

 7. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 8. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży. Zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w koszyku pod hasłem „Podsumowanie koszyka”, a następnie pojawia się także w wypełnianym formularzu pod hasłem „Suma”. W tym miejscu Sprzedawca poinformuje również Klienta o kosztach dostawy zamówionego towaru. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie internetowym wraz z kosztami dostawy potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym z towarem paragonie, a w innych przypadkach w fakturze VAT.

 10. Informacje dotyczące poszczególnych towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Katalog produktów Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 11. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie są nowe i fabrycznie zapakowane. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad.

 12. Wszelkie informacje na temat aktualnych akcji promocyjnych Sklepu są zamieszczone na jego stronie internetowej pod adresem www.ziola-zycia.com.pl.

II Realizacja zamówienia

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zamówień w następujący sposób:

 1. zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu internetowego;

 2. zamówienia mailowe;

 3. zamówienie telefoniczne.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Klient powinien:

 1. dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu – z dostępnej aktualnie oferty – podając ilość, a następnie dodać kolejno „Dodaj do koszyka” wybrane towary, po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „Zamówienie” albo „Przejdź do kasy”;

 2. wprowadzić dane do formularza, imię i nazwisko, adres dostawy i wybrać formę płatności;

 3. potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.ziola-zycia.com.pl w zakładce https://ziola-zycia.com.pl/regulamin/

 4. następnie wybrać przycisk „Kupuję i płacę”. Zatwierdzenie zamówienia tym przyciskiem jest potwierdzeniem woli zakończenia zamówienia i zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, co wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem zapłaty przez Klienta podanej ceny sprzedaży. Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

 1. W przypadku zamówień telefonicznych, Klient dokonuje wyboru, o jakim mowa w pkt. 1 lit. a, następnie przekazuje zamówienie pracownikowi Biura Sklepu (dalej zwanego Biurem), a pozostałe czynności opisane w pkt 1 wykonuje pracownik Biura, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru oraz informując go o treści regulaminu.

 2. Zamówienia za pomocą strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy Biura – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 ewentualnych zmianach w godzinach pracy Biura Klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.

 3. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia, są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odstąpienia.

 4. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji takiego zamówienia w całości lub w pewnym zakresie. W przypadku możliwości zrealizowania zamówienia w części Klient zostanie poinformowany mailowo o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie, na adres poczty – biuro@ziola-zycia.com.pl.

 5. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia,  potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie albo gdy otrzymano potwierdzenie pomimo, iż nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w pkt. II ppkt. 7 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany na stronie internetowej numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

 7. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy się niezwłocznie skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 8. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też – w przypadku zamówienia telefonicznego – na adres przekazany pracownikowi Biura, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

 1. przelewem bankowym na konto podane na stronie internetowej www.ziola-zycia.com.pl, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia podany przez Sklep w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia;

 2. za pobraniem – to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 2. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji zawarta jest informacja o przewidywanym czasie dostarczenia towaru. Jest to informacja o orientacyjnym czasie liczonym od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania  zamówienia do Klienta. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu.

 3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia. Status realizacji Zamówienia zarejestrowany Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.

 4. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD. Kurier podejmie dwukrotną próbę doręczenia przesyłki pod wskazany adres. Szczegółowe warunki dostarczenia przesyłki są dostępne na stronach przewoźnika.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia do pierwszej próby doręczenia.

 6. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie papierowej wraz z doręczeniem towaru.

 7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

 8. W przypadku zamówienia opłacanego w formie pobraniowej nieodebranie przesyłki w zakreślonym przez doręczyciela terminie, powodujące odesłanie przesyłki do nadawcy, wiąże się z koniecznością uiszczenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z poniesionymi przez Sklep kosztami doręczenia. Ponadto zamawiający niedotrzymujący umowy tj. nieodbierający zamówionej przesyłki, ma obowiązek naprawienia wynikłej z tego szkody.

IV Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez niego, inna niż przewoźnik, objęła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zamówienia kilku towarów doręczanych osobno, od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy. Odstępując, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.

 2. W celu zachowania terminu do Odstąpienia  wystarczy, by Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

 3. Prawo do Odstąpienia wygasa na skutek upływu terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

 4. W celu Odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, wysłanego pocztą, mailem, faksem. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia Klienta o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania np. pocztą elektroniczną.

 6. W przypadku Odstąpienia, Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi najtańszym sposobem przewidzianym przez Sklep. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o Odstąpieniu i numerze rachunku bankowego właściwego dla dokonania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.

 8. Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania rzeczy wraz z paragonem fiskalnym
  (albo fakturą VAT) na adres Sprzedawcy: ul. Piotrkowska 91, Aleksandrów Łódzki (95 – 070) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania/przekazania/opakowania).
  Dokonując zwrotu należy zabezpieczyć zwracane rzeczy przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu.

 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanej przez Klienta do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Klient nie może korzystać z rzeczy. W przypadku stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, której przedmiotem jest rzecz w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wszelkie otwarte suplementy diety, napoczęta żywność czy otwarte kosmetyki).

 13. W przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania takiej wiadomości.

V Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (np. rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej) – Rękojmia, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie na koszt Sprzedawcy rzeczy na jego adres: “ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala, ul. Rojna 42/2 91-134 Łódź z dopiskiem „REKLAMACJA” na opakowaniu.

 4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o przesłanie drogą elektroniczną na adres ziola_zycia@wp.pl albo na adres siedziby Sprzedawcy oznaczonej powyżej informacji na temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnieniu wady, okoliczności jej ujawnienia oraz żądania związanego z ujawnioną wadą tj. doprowadzenia towaru do zgodnego z umową tj. naprawy, obniżenia ceny, wymiany albo odstąpienia od umowy oraz swoich danych kontaktowych.

 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji
  wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią
  o niezasadności reklamacji.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych “ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach.

 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany i poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przewarzania.

 3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie ze względu na sposób funkcjonowania systemu oraz właściwość usługi.

VII  Polityka Cookies

  1. “ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z danej witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, za pomocą odpowiednich opcji przeglądarki internetowej.

  2. W celu świadczenia usług Sprzedawca stosuje technologie plików cookies czy sygnalizatorów sieci. Klient może zrezygnować z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, która zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta uniemożliwi kojarzenie konkretnych informacji z przeglądarką. W przypadku korzystania z kilku przeglądarek internetowych lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies musi zostać przeprowadzona osobno dla każdej z tych przeglądarek/komputerów.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem
  w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Sprzedawca informuje, iż w przypadku sporu możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, ponadto może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

 3. Sklep Internetowy, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich jest zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ta umożliwia Konsumentowi złożenie skargi, ponadto ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Jest to dobrowolne postępowanie, w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep Internetowy nie ma obowiązku korzystać z tej metody rozpatrywania sporu.

 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dnia: . . . . . . . . . . . . . r. . . . .     

Adresat:

“ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala

ul. Rojna 41/2

91-134 Łódź

ziola_zycia@wp.pl

Nadawca:

……………………..

ul. ……………….………………………

Odstąpienie od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej dnia ………….., której przedmiotem była sprzedaż następujących rzeczy …………………………….. dostarczonych dnia …………………….

Powyżej wskazane rzeczy zostały do Pana odesłane. W załączeniu potwierdzenie ich nadania.

………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.