POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością internetową jest firma”ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala email : ziola_zycia@wp.pl , numer telefonu 42 650 15 96.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

„ZIOŁA ŻYCIA” Sklep Zielarsko-Medyczny Anna Kosmala przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy Cię informować o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Kontakt

Zakres przetwarzania danych: przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą elektroniczną lub telefoniczną, a także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów.

Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

 • Zamówienia

Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań  zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.

 • Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

Zakres przetwarzania danych: dane dotyczące działalności gospodarczej: imię  i nazwisko, adres, NIP.

Podstawa prawna: podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać  dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 • Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

Zakres przetwarzania danych: adres e-mail, imię  i nazwisko, dane zawarte w treści reklamacji, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, numer telefonu.

Podstawa prawna: podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać   dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 • Cel marketingowy (newsletter)

Zakres przetwarzania danych: adres e-mail.

Podstawa prawna: podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać  dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

 • Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.

Zakres przetwarzania danych: wszystkie dane wymienione powyżej dotyczącej przetwarzania danych przez nas.

Podstawa prawna: podstawą  prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą  dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Zakres przetwarzania danych: wszystkie dane wymienione powyżej dotyczące przetwarzania danych przez nas.

Podstawa prawna:  podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą  ustalić roszczenia, dochodzić  roszczeń lub broni    ć się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).

 • Wykorzystanie cookies na stronie

Zakres przetwarzania danych:   IP, zachowanie użytkownika na stronie.

Podstawa prawna: podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą . Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami administratora w social mediach.

Zakres przetwarzania danych: dane, jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej.

Podstawa prawna: podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jaką wyrażasz np. Poprzez do      łączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

 • Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie

Zakres przetwarzania danych: imię, adres e-mail.

Podstawa prawna: podstawą  prawną  takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz, aby dodać komentarz na naszej stronie.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych lub uzupe łnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś. Zgodę możesz wycofać  poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: ziola_zycia@wp.pl

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są :

 • podmiot dostarczający oprogramowanie obsługujące konta użytkowników,
 • pośrednicy płatności internetowych, z których usług korzystamy,
 • jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter,
 • jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu obsługującego moduł komentarzy,
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych,
 • jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje podmioty zapisane w plikach cookies, będą  przetwarzane przez dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics),
 • inne osoby lub podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia.

Wszyscy odbiorcy danych, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują  stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Państwa trzecie

Twoje dane nie są  przekazywane do Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

Dobrowolność  podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne dla każdego celu, który to jest przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, ale podanie określonych danych osobowych jest niezbędne do realizacji określonych celów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są  przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć​ wpływ na Twoją  sytuację  prawną  lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą  profilować  zachowania użytkowników, w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym w tym przypadku analizowane są  dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych, jak każda strona internetowa.

Termin przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 • 3 lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych

przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową .
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

Portale społecznościowe

Prowadzimy profile na portalach społecznościowych, w celu promowania własnej działalności. Nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię , nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię  to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również  przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą  ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani, więc zachęcamy Cię do zapoznania się  z ich regulaminem i polityką  każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe do własnych celów. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać  informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś  zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

 • Instagram:https://www.instagram.com/ziolazycia/

Polityka prywatności platformy: https://privacycenter.instagram.com/policy/version/6218528774917551/

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, by potwierdzić  subskrypcję  naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią  Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń  w związku z wysyłką  newslettera. Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów.

Mechanizm wypisania się  z usługi newslettera nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją  „Wypisuję się  z newslettera”. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera,

Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony, jako administratora danych, interes. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się  do newslettera możemy przekazywać  następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newslettera oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Gdy przetwarzamy Twoje dane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania danych, które zostało  dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć-wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś  cofnąć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać  maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się  na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać  Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność  z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz (np. komputerze, tablecie, smartfonie), przeglądając naszą stronę internetową . Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).

Masz prawo do zmiany ustawień  cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych,
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień  cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować  trudności w korzystaniu ze strony.

 • Cookies niezbędne – wykorzystujemy, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
 • Cookies analityczne – wykorzystujemy, w celu poprawy jakości usług w serwisie. Korzystamy z narzędzi analitycznych należących do stron trzecich, aby zrozumieć , w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. ​

Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają  nam poprawiać jakość i treść  strony.

 • Cookies marketingowe – wykorzystujemy, w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów.

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają  przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika.

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność  w Internecie), przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować  naszą ofertę.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google zapewnia,  że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl         .